Contactgegevens en fiscaal nummer

Stichting 'Het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft'
Postbus 24074
2490 AB 's-Gravenhage
Fiscaal nummer: 009468304

College van regenten

Mevrouw mr A.M. de Deken, voorzitter
L.C.G.M. Bakkers, rentmeester
Prof. drs dr L.J.M. Rothkrantz, studieadviseur
Mevrouw E.G. Heinen
Dr G. Verhoeven

Beloningsbeleid

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Doelstelling

De bevordering van het jeugdwerk in Delft, hetzij door steunverlening aan individuele personen, hetzij door steunverlening aan instellingen op dat gebied werkzaam.

Beleidsplan, vastgesteld 3 september 2009

De doelstelling van de Stichting is - zulks in de lijn van de traditie van Het Weeshuis der Gereformeerden, zijnde van oudsher een instelling van weldadigheid - de bevordering van het jeugdwerk in Delft, hetzij door steunverlening aan individuele personen, hetzij door steunverlening aan instellingen op dat gebied werkzaam.
Het actuele beleid houdt in het ondersteunen van behoeftige jongeren, zowel individueel als groepsgewijs.
De Stichting beheert het aanwezige vermogen. Uit de opbrengst van het vermogen wordt geld beschikbaar gesteld.
Het beheer van het vermogen is erop gericht het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden en een optimaal rendement te realiseren, om zo doende de doelstelling van de Stichting te realiseren. Het vermogen wordt zo risicoloos mogelijk belegd in risicoloze obligaties en het aanhouden van liquide middelen.

Verantwoording 2012: financieel

Baten uit giften en rente € 1.328
Lasten: onkosten € 347
Saldo, toegevoegd aan algemene reserve: € 981

Verantwoording 2012: activiteiten

In 2012 konden wegens zeer geringe baten geen activiteiten worden ontplooid. Het saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de reserve, die zwaar heeft geleden onder de financiele en economische crisis.


Verantwoording 2013: financieel

Baten uit giften en rente: € 17.174
Lasten ingevolge doelstelling: € 11.800
Overige bedrijfskosten: € 549
Saldo: € 4.825

Verantwoording 2013: activiteiten

In 2013 werd subsidie verleend aan een uitwisseling van Delftse kinderen met een beperking met een groep uit Engeland. Verder is geld gereserveerd voor een gehonoreerd en in 2014 uit te voeren theaterproject van Delftse basisscholen over 'anders zijn' en voor de geschiedschrijving van het Weeshuis zelf.

Verantwoording 2014: activiteiten

In 2014 werd de gereserveerde subsidie verstrekt voor het theaterproject van Delftse basisscholen. Daarnaast heeft de Stichting Wigwamvallei subsidie ontvangen voor vakantieweken voor gehandicapte kinderen. Een reservering voor het project geschiedschrijving Weeshuis is verkleind.

Verantwoording 2015: activiteiten


Per 24 februari 2015 is de Stichting Het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft ontbonden. Het positief saldo is uitgekeerd aan de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft. De doelstellingen van de Fundatie zijn geherformuleerd in nieuwe statuten, zodat ook de doelstelling van de voormalige Stichting Het Weeshuis erin is begrepen. Per 7 juni 2016 ligt de rekening en verantwoording door de vereffenaars ter inzage bij de Kamer van Koophandel.

Verantwoording financieel
2012201320142015
Baten uit giften, rente en beleggingen1.328 € 17.174 €10.832 €9.678 €
Lasten ingevolge doelstelling-11.800 €-628 €0 €
Overige bedrijfskosten 347 €549 €302 €118 €
Saldo981 €4.825 €13.466 €9.560 €