ANBI Fundatie

Stichting 'Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude' te Delft
Postbus 24074
2490 AB 's-Gravenhage

Fiscaal nummer: 802592302

College van regenten:
Mevrouw mr. A.M. de Deken, voorzitter
Drs. L.C.G.M. Bakkers
Prof. Drs. Dr. L.J.M. Rothkrantz, studieadviseur
Mevrouw E.G. Heinen
Dr. G. Verhoeven

Beloningsbeleid
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Doelstelling
Het verlenen van financiele steun aan begaafde studenten aan Nederlandse instellingen, die bijzondere studieplannen hebben of uitzonderlijke activiteiten willen ontplooien.

Beleidsplan, vastgesteld 3 september 2009
De doelstelling van de Stichting is ingevolge het testament van Maria Duyst van Voorhout, douairiere van de heer Frederik Adriaen baron van Reede vrijheer van Renswoude en Emmikhuizen, enzovoort, overleden te Utrecht op 26 april 1754: het besteden van het inkomen van de tot het kapitaal van de Stichting bestemde goederen om weesjongens uit het Weeshuis af te zonderen en te onderwijzen in mathesis, tekenen of schilderkunst etc. De inkomsten kunnen ook worden gebruikt om opleiding te bevorderen van diegenen die hun opleiding niet of slechts gedeeltelijk kunnen bekostigen en die wegens verstand, schranderheid of bekwaamheid verdienen te worden gesteund.
Het actuele beleid houdt in dat individuele studenten die een gemiddeld studiecijfer van 8 en hoger hebben behaald, een beurs kunnen aanvragen waardoor zij projecten kunnen uitvoeren of hun studie kunnen voortzetten (niet zijnde korte stages) in het buitenland.
De Stichting beheert het aanwezige vermogen. Uit de opbrengst van het vermogen worden de beurzen verstrekt.
Het beheer van het vermogen is erop gericht het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden en een optimaal rendement te realiseren om zo doende de doelstelling van de stichting te realiseren. Het vermogen moet uiterst behoudend worden belegd. Er moet sprake zijn van een zorgvuldige spreiding van de beleggingen, waarbij maximaal 30% risicodragend wordt belegd in aandelen en minimaal 70% in obligaties en liquide middelen.

——————————————————————

Verantwoording 2012: activiteiten
In 2012 zijn 24 aanvragen gehonoreerd. Er werd 21.121 € uitgekeerd als gift en 16.350 € als lening. Het saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de algemene reserve, die zwaar heeft geleden onder de financiele en economische crisis.

——————————————————————

Verantwoording 2013: activiteiten
In 2013 zijn 12 aanvragen gehonoreerd. Er werd 15.250 € uitgekeerd als gift en 12.750 € als lening.

——————————————————————

Verantwoording 2014: activiteiten
In 2014 zijn 11 aanvragen gehonoreerd. Er werd 17.000 € uitgekeerd als gift en 7.500 € als lening.

——————————————————————

Verantwoording 2015: activiteiten
In het kader van het verlenen van financiele steun aan begaafde studenten zijn in 2015 de 2 reeds in 2014 toegewezen beurzen uitgekeerd en 24 nieuwe. Er werd 33.250 € uitgekeerd als gift en 23.750 € als lening.
Ter bevordering van het jeugdwelzijn in Delft en omgeving werd 1.500 € bijgedragen aan de Stichting Kindertuinen voor het herstel van faciliteiten na de brand op tuincomplex De Zonnebloem. Stichting Wigwam ontving 750 € voor het verzorgen van een vakantieweek voor een Delfts gezin met een gehandicapt kind.
Voor de instandhouding van het erfgoed van Fundatie en Weeshuis werd 1.000 € gedoneerd aan Museum Paul Tetar van Elven voor het beheer van de collecties.

——————————————————————

Verantwoording 2016: activiteiten
In het kader van het verlenen van financiele steun aan begaafde studenten zijn in 2016 elf beurzen toegekend. Er werd 13.250 € uitgekeerd als gift en 12.250 € als renteloze lening.
Ter bevordering van het jeugdwelzijn in Delft en omgeving werd 1.500 € bijgedragen aan de Stichting Wigwam voor het verzorgen van vakantieweken voor gezinnen met een gehandicapt kind.
Voor de instandhouding van het erfgoed van Fundatie en Weeshuis werd 1.000 € gedoneerd aan Museum Paul Tetar van Elven voor het beheer van de collecties.
Het bestuur heeft besloten de opheffing van het Weeshuis te markeren met een geschiedenis van deze instelling, die heeft bestaan van 1578 tot 2015. Van de totale kosten, begroot op 45.000 €, is in 2016 22.500 € voldaan.

——————————————————————

Verantwoording financieel

201220132014201520162017
Baten uit beleggingen66.224 €60.448 €45.402 €46.574 €43.670 €41.967 €
Terugontvangen voorschotten 8.620 €8.950 €7.050 €7.050 €2.600 €14.400 €
Totaal baten:74.844 €69.398 €52.452 €53.624 €46.270 €56.367 €
Lasten ingevolge doelstelling37.471 €28.000 €24.500 €60.668 € 52.006 €42.841 €
Lasten betreffende beleggingen18.233 €12.878 €14.830 €19.543 € 17.488 €17.052 €
Overige bedrijfskosten 6.650 €6.899 €4.371 €5.378 € 4.873 €4.137 €
Totaal lasten:62.354 €47.777 €43.701 €85.589 € 74.367 €64.030 €
Saldo toegevoegd aan algemene reserve:12.490 €21.621 €8.751 €-31.965 €-28.097 €-7.663 €