Aanvraagprocedure

Studenten dienen een schriftelijke aanvrage in gericht aan de regenten van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft en sturen deze naar Postbusnummer 24074 / 2490 AB Den Haag.

De aanvrage bevat de volgende onderdelen:
-een inleiding waarin het doel van de aanvrage wordt uiteen gezet
-een recent curriculum vitae
-een financiële begroting met inkomsten en uitgaven
-een overzicht van behaalde studieresultaten
-referentiebrieven
-bewijs van toelating bij de stageinstelling/te bezoeken onderwijs/onderzoeksinstelling.

Het College van Regenten vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en beoordeelt alle recent ingediende aanvragen.
Aanvragers worden na afloop van de vergadering van het besluit op de hoogte gesteld.
Als een aanvrage gehonoreerd wordt ontvangt de aanvrager in de regel 1500 Euro, waarvan 750 Euro als gift en 750 Euro als renteloze lening. De lening moet na afloop van de studie terugbetaald worden. Alvorens het geld te ontvangen tekenen de aanvragers een schuldbekentenis (download document).
Bankrekeningnummer is NL30INGB0000204247.